Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • 1. Bij het indienen van het inschrijfformulier via de website en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 • 2. De aanbetaling dient uiterlijk 1 maand voor de start van de retraite plaats te vinden. Bij boekingen minder 1 maand voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Enjoy Retreat het recht de reservering te laten vervallen.
 • 3. Inschrijving is definitief na inschrijving via de website en officiële bevestiging inclusief factuur van Enjoy Retreat.
 • 4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 • 5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 • 6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
  – zestien weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
  – Twaalf weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
  – Acht weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
  –  Vier weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
 • 7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte event of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Enjoy Retreat zijn doorgegeven.
 • 8. Enjoy Retreat heeft het recht een event of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Enjoy Retreat heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde geld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 • 9. Enjoy Retreat heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een event of retraite.

AANSPRAKELIJKHEID

 • 1. Enjoy Retreat zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.
 • 2. Deelname aan een event of retraite is geheel op eigen risico. Enjoy Retreat is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 • 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Enjoy Retreat. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

 • 1. De sportlessen en activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 • 2. Meldt voorafgaande aan de sportlessen en activiteiten altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 • 3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS

 • 1. Enjoy Retreat heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retraite, bijvoorbeeld wanneer een trainer wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de lessen niet (meer) kan verzorgen. Enjoy Retreat zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retraite per mail over ingelicht.

HUISREGELS

 • 1. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en alcoholgebruik zijn tijdens een event of retraite niet toegestaan.
 • 2. Enjoy Retreat heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens een event of retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • 4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Enjoy Retreat niet opvolgen, kunnen uit het event of de retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van gelden.
 • 5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Enjoy Retreat.

Reis en annuleringsverzekering
Een reisverzekering is verplicht en een annuleringsverzekering wordt aangeraden voor medische noodgevallen en annuleringen van je reis en/of vluchten.

Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.